Tag Archives: แรงดึง

โมดูลัสความยืดหยุ่นจะอธิบายความแกร่ง (Stiffness) ของพลาสติก โดยค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเป็นอย่างมาก เช่น ความเร็วของแรงกระทำ อุณหภูมิและประวัติของชิ้นงานตัวอย่าง และยังมีความสัมพันธ์กับความชันของกราฟเส้นโค้งของ ความเค้น ความเครียดด้วย เนื่องจากในพลาสติกหลายประเภท ความชันนี้ไม่ได้แสดงเป็นเส้นตรง ผลลัพธ์นี้จึงขึ้นอยู่กับว่าความเครียดตัวใดที่ได้รับการพิจารณา วิธีการของมาตรฐาน  ISO 527-1 ตำแหน่งของโมดูลัสความยืดหยุ่นได้รับการจัดทำเป็นมาตรฐานใน ISO 527-1 โดยทำการนิยามว่าค่าดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารณาหาในช่วงระหว่างค่าการยืดตัวที่ 0.025 mm และ 0.125 mm ที่ Guage Length (L0) เท่ากับ 50 mm (ดังจะสังเกตได้จากรูปด้านล่างนี้) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความเครียดของชิ้นงานตัวอย่างที่ 0.05% และ 0.25% ตามที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งการคำนวณหาค่าดังกล่าวสามารถทำได้ในลักษณะ เส้นตัด (Secant) ซึ่งเป็นการคำนวณในลักษณะระหว่างสองจุด หรือการคำนวณแบบการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ที่จะนำจุดที่วัดทั้งหมดในพื้นที่มาพิจารณา โดยในมาตรฐาน ISO 527-1 แนะนำให้ใช้วิธี Linear Regression เพราะการทดสอบโดยเครื่องทดสอบที่ทันสมัยทำให้สามารถใช้ค่าทางสถิติมาช่วยในการคำนวนให้ผลทดสอบน่าเชื่อถือมากขึ้น   วิธีการของ ASTM […]

Kingfa คือผู้ผลิตพลาสติก compounds ในประเทศจีนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีการผลิตพลาสติกส่งออกทั่วโลกอาทิ เช่น VW, Honda, GM, Toyota, Sony, Philips, Samsung และ LG วิสัยทัศของ Kingfa คือจะแบ่งเงินจากรายได้ 2 – 5 % เพื่อทำการลงทุนในส่วนของงานวิจัยวัสดุพลาสติกที่ให้คุณภาพสูง Zwick เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิจัยของ Kingfa มากว่า 10 ปี และมีเครื่อง Zwick ใช้กว่า 75 เครื่องภายในโรงงาน As well as using Zwick equipment for R&D purposes, Kingfa relies on Zwick when it comes to quality assurance, which […]