เครื่องทดสอบ High Temp. Creep Rapture / ISIT / 2016

โปรเจ็คเครื่องทดสอบความคืบวัสดุ (Creep) ภายใต้อุณหภูมิสูง