ประชุมสัมมนาเครื่องทดสอบวัสดุ / AFTM 2017 / SCS Instruments